Leadership Team

Dave Rowland : Leadership Oversight Team

Dave Rowland

LEAD PASTOR

cvmcdaver@gmail.com

.
Marty Yoder : Leadership Oversight Team

Marty Yoder

LEADERSHIP OVERSIGHT TEAM

.
Ron Jones : Leadership Oversight Team

Ron Jones

LEADERSHIP OVERSIGHT TEAM

.
Adam Calfee : Leadership Oversight Team

Adam Calfee

LEADERSHIP OVERSIGHT TEAM

calfeeadam@comcast.net
.
Sonny Miller : Leadership Oversight Team

Sonny Miller

LEADERSHIP OVERSIGHT TEAM

nelson.sunnyland@gmail.com